วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"10500 EIS Basic Training" snws_sakullana

การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมการจัดอบรมครู 10,500  คน
ตามโครงการนำร่องในโรงเรียนเครือข่าย EIS
(เป้าหมายของรายงานฉบับนี้)
ต้องการสรุปให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ครู/(ผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง) เข้าใจ
ว่าระบบEIS
1.ใช้ภาษาอังกฤษ + ไทยสอนได้
2.นักเรียนจะรู้และเข้าใจทั้งเนื้อหาวิชาและภาษาอังกฤษดีขึ้นผลการสอบจะดีขึ้น
(ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ดีกว่าภาคเรียนที่ 1 และเมื่อเปรียบเทียบการเรียนในปีที่ 2 จะดีกว่าปีแรก)
3.จะเป็นการเปลี่ยนการสอนของครูโดยการตั้งคำถามให้นักเรียนตอบและทำให้นักเรียนได้ฝึกการฟังและกล้าพูดตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น เปลี่ยนการเรียนของนักเรียนให้ได้ดูและใช้สื่อเทคโนโลยีที่นักเรียนชอบมากขึ้น
4.ครูและนักเรียนมีโอกาสฝึกการฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
5.EIS เป็นนวัตกรรมของครูไทย
6.ยืนบนขาตนเอง ครูไทยสอนรูปแบบสองภาษาได้(อังกฤษ-ไทย)
7.สามารถขยายผลต่อไปได้รวดเร็ว
8.เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
ดังนั้นข้อเสนอไปยังครูผู้เข้ารับการอบรม/ครูแกนนำ/วิทยากรแกนนำ/ผู้บริหาร
โรงเรียน ควรดำเนินการดังนี้
I. ขอให้ครูผู้เข้ารับการอบรมทุกคนทำรายงานเสนอ/หรือในโอกาสเสนอในที่ประชุม
ที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน,รองผุ้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือ หัวหน้า.วิชาครูวิชา
อื่น เพื่อทำความเข้าใจ/หรือทำข้อตกลง/หรือเพื่อการสนับสนุน (หรือจะรายงานผู้อำนวยการ
โรงเรียน,รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทีละท่านก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม)
ประเด็นการรายงาน  ประกอบด้วย
1.ความพึงพอใจ ความประทับใจหลังได้ผ่านการอบรม และทำ workshop มาแล้ว
(เป็นอย่างไร บรรยายสั้นๆ)..................................................................
2.หัวข้อเรื่องในการอบรมคือ :
2.1 การใช้ภาษาอังกฤษ ในการสอน
2.2 การใช้คอมพิวเตอร์ ในการหาความรู้ การสร้างสื่อประกอบการสอน
2.การเตรียมเนื้อหา และขั้นตอนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร
             3. เทคนิคการสอนรูปแบบEIS ประกอบด้วย
 3.1. การทักทาย และ การวอร์มอัพ (ด้วยภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ให้แปลก ตื่นเต้น ฯ)
 3.2 เริ่มการสอน ครูอธิบายสั้นๆ ด้วยสคริปภาษาอังกฤษที่เตรียมไว้ (สามารถอธิบายไทยได้)  ดังนี้:-
                1) เรื่องอะไร
             2) วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
3) วิธีการสอนของครู การใช้ภาษาอังกฤษ (สอดแทรกภาษาไทยได้) การใช้สื่อ มีศัพท์อะไรบ้าง คำชม/ปรบมือ เมื่อผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม
             4) วิธีการเรียนของนักเรียน ตามเป้าหมายให้รู้และเข้าใจ จดจำ โดย
                              4.1. ฟังครู
                              4.2. พูดกับครู
                              4.3. ดูสื่อประกอบ
                              4.4 ฟังคำอธิบาย
                              4.5 ให้พูดตาม
                              4.6 ให้คิด
                              4.7 ฟังคำถาม
                              4.8 การยกมือและยืนตอบ
                              4.9 การใช้คำถามถามครู
                              4.10 การสอนต่อไปเรื่องอะไร
                              4.11 การบ้าน
                               4.12 สรุปบทเรียนและสอบถามนักเรียนให้ทุกครั้ง
 3.การทำความเข้าใจกับนักเรียน ในการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนการกลับไปทำการบ้าน(ผ่านระบบMCQ)
 4.และการฝึกซ้อมของครูเพื่อให้มีความมั่นใจและคล่องแคล่วการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร(สอน) จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนและเลียนแบบต่อไป
II การทำความเข้าใจกับพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ตาม ข้อ 1,2,3 (โรงเรียนโดยการนำของผอ. โรงเรียน และทีมงาน)
III การทำความเข้าใจกับนักเรียน (ครูผู้สอน)
1.เรื่องการเรียนในห้องเรียน
2.เรื่องการทำการบ้าน และการใช้เทคโนโลยีหาความรู้เตรียมมาก่อนเรียน
3.เรื่องการท่องศัพท์และใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์(ถ้ามี)
IV การฝึกซ้อมของครู (ครู)
1.การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
2.การออกเสียงให้ถูก และ
3.การมีท่าทางประกอบการสอน
4.การถามนักเรียน รู้จักชื่อนักเรียน
5.การเดินไปหานักเรียน
6.การให้นักเรียนตอบคำถามเดียวกันหลายๆ คน
7.รู้ว่าคนไหนเก่ง คนไหนอ่อน จะได้ยกระดับ
8.การสร้างความสนใจ ความรักนักเรียน ใกล้ชิดนักเรียน